Kiviniemen
Laituriyhdistys

SÄÄNNÖT 2016

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kiviniemen Laituriyhdistys ry. ja kotipaikka on Oulu.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää veneilyä ja vesillä liikkumista sekä erilaisten liikuntamuotojen harrastusta ja terveitä elämäntapoja; veneilyn turvallisuutta Haukiputaan- ja Kellon suuralueen alueella ja toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentensä käyttöön veneiden laituri- ja säilytyspaikkoja ja järjestää veneilyä edistäviä urheilu- ja liikuntatilaisuuksia, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia, harjoittaa niihin liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa; yhdistys toimii yhteistyössä kunnan ja muiden yhdistysten kanssa.

Yhdistyksen viralliset tunnukset ovat yhdistyksen lippu ja rintamerkit.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ylläpitää majoitus- ja ravitsemus liikettä enintään yhdessä liikepaikassa, sekä harjoittaa kioskitoimintaa, järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä pysyvästi Oulun kaupungin Haukiputaan- ja Kellon suuralueiden alueella asuvat yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Vastaanottaessaan yhdistykseltä satamasta venepaikan ja hyväksymällä yhdistyksen säännöt ja satamaohjeistuksen, yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö liittyy yhdistyksen jäseneksi. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mikäli eroavalla tai erotetulla jäsenellä on venepaikka, niin erotessaan tai hänet erotettaessa yhdistyksestä, hän menettää oikeutensa ko. venepaikkaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt täyttämättä velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tahi yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta lokakuun loppuun mennessä sinä vuonna mitä maksu koskee, jäsen katsotaan eronneeksi.

 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun ja laituripaikkojen kausimaksujen suuruudesta erikseen henkilöille ja yhteisöille päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6§ Hallitus

Yhdistyksen taloutta ja toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen valitsee syyskokous. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen. Ensimmäisenä vuotena ratkaistaan erovuoroisuus arpomalla, arpominen toimitetaan heti vaalin jälkeen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistykselle voidaan perustaa tarpeen mukaan jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaoston toimintaa varten on jaostojen perustamisen yhteydessä vahvistettava niille säännöt tai toimintaohjeet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallituksen äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

 

7§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi (2) yhdessä.

 

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle.

 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa yhdistyksen hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksesta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella, kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse tai hallituksen päättämässä yhdessä tai useammassa paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä laituripaikkojen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.